Mobiel menu
Sluit menu
Voorgenomen uitgifte (verkoop)

Raadhuisplein 1 en Kerkstraat 1A te 5944 AL Arcen

Het te verkopen perceel op kadastrale ondergrond

De gemeente Venlo heeft het voornemen om de blote eigendom van het monumentale pand met bijgebouwen, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden te verkopen kadastraal bekend Gemeente Arcen en Velden, sectie D nummers 2382, 2378 en 1148, respectievelijk groot 808 m², 352 m² en 207 m².

Korte toelichting en motivatie van het verkoopvoornemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo zijn van mening dat per uitgifte slechts één serieuze gegadigde (de heer F.A.H. Snoek), in aanmerking komt voor de uitgifte van het perceel.

De gemeente acht de voorgenomen één-op-één uitgifte toelaatbaar om de volgende redenen:

  1. deze gegadigde is reeds sinds 2018 gerechtigde tot het recht van erfpacht van het voormelde monumentale pand met bijgebouwen;
  2. in de akte houdende vestiging recht van erfpacht de dato 17 augustus 2018 er voor gegadigde een koopoptie is opgenomen;
  3. gegadigde thans heeft aangegeven van de koopoptie gebruik te willen maken, waardoor de overeenkomst tot stand is gekomen;
  4. er zich geen andere gegadigden tot de gemeente of gegadigde hebben gewend om het object te kopen..

Reactietermijn

Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte en heeft u een rechtstreeks belang bij de zaak, dan dient u dat binnen een termijn van 21 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg.

De termijn van 21 kalenderdagen gaat in op de dag na de op de website genoemde publicatiedatum om 0.00 uur en eindigt 21 kalenderdagen daarna op de laatste dag om 24.00 uur. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Datum publicatie: 11 september 2023

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J. van Rijt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-34300770.