Mobiel menu
Sluit menu
Onderdeel van de begraafplaats

Wijlrehofweg te Venlo

Voorgenomen uitgifte van grond

Het te verkopen perceel op kadastrale ondergrond

De gemeente Venlo heeft het voornemen om het volgende (gearceerde) perceel marktconform te verkopen, kadastraal bekend Gemeente Venlo, sectie O nummer 392, ter grootte van 2.700 m².

Korte toelichting en motivatie van het verkoopvoornemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo zijn van mening dat per uitgifte slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitgifte van het perceel.

De gemeente acht de voorgenomen één-op-één uitgifte toelaatbaar om de volgende redenen:

  1. deze gegadigde heeft reeds sedert 2018 serieuze interesse getoond en de gemeente en gegadigde hebben over deze uitgifte diverse malen contact gehad;
  2. de uitgifte vindt plaats op basis van de beheervisie begraafplaatsen (2019);
  3. op de locatie zijn/komen nog meerdere gronden voor het doel (begraafplaats) beschikbaar. Tot dusver hebben zich hier geen (andere) gegadigden voor gemeld.

Reactietermijn

Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte en heeft u een rechtstreeks belang bij de zaak, dan dient u dat binnen een termijn van 21 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg.

De termijn van 21 kalenderdagen gaat in op de dag na de op de website genoemde publicatiedatum om 0.00 uur en eindigt 21 kalenderdagen daarna op de laatste dag om 24.00 uur. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Datum publicatie: 11 september 2023

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw M. Evers. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-34300770.